موقعیت اقتصادی و شرایط کار در قبرس

در حال حاضر به ایرانی ها اجازه کار در قبرس داده نمی شود